Co-working (Toruń)

COWORKING

 • Ele­ganc­kie, nowo­cze­sne, prze­stronne biuro w pre­sti­żo­wej loka­li­za­cji w pobliżu Toruń­skiej Sta­rówki (5 minut spacerem)
 • Wła­sne biurko, wygodne krze­sło, lampka
 • Inter­net bez­prze­wo­dowy Wi-Fi oraz sieć kablowa – szyb­kie łącze szerokopasmowe
 • Recep­cja wypo­sa­żona w nie­zbędne sprzęty takie jak ksero, dru­karka, faks, tele­fon sta­cjo­narny wraz z obsługą
 • Bez­płatny par­king przed budynkiem
 • Spo­kojna, miła atmos­fera sprzy­ja­jąca wydaj­nej pracy
 • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nej sali konferencyjnej
 • Sala kon­fe­ren­cyjna w cenie abo­na­mentu w ilo­ści odpo­wied­niej do wybra­nego planu (szcze­góły w cenniku)
 • Przy­go­to­wane miej­sca do odpo­czynku, przyj­mo­wa­nia klientów
 • Miej­sce do przy­go­to­wa­nia i spo­ży­cia posiłku wypo­sa­żone w odpo­wiedni sprzęt tj. kuchenka mikro­fa­lowa, eks­pres do kawy, czaj­nik elek­tryczny, naczy­nia i sztućce
 • Pakiet wydruk / ksero w cenie abo­na­mentu – od 10 do 50 stron mie­sięcz­nie (w zależ­no­ści od wybra­nego planu)
 • W pobliżu pełna baza hote­lowa i gastronomiczna
 • Dni testowe – przyjdź, sko­rzy­staj cały dzień za darmo na zasa­dach abonamentu
 • Moż­li­wość roz­li­cze­nia bar­te­ro­wego (np. dla gra­fi­ków, pro­gra­mi­stów itp.) — do uzgodnienia

WIRTUALNY ADRES

 • Moż­li­wość korzy­sta­nia z adresu do reje­stra­cji firmy na pod­sta­wie umowy
 • Moż­li­wość posłu­gi­wa­nia się adre­sem oraz tele­fo­nem stacjonarnym
 • Obsługa i prze­cho­wy­wa­nie korespondencji
 • Odbiór kore­spon­den­cji pole­co­nej na pod­sta­wie upoważnienia
 • Moż­li­wość prze­sła­nia kore­spon­den­cji na wska­zany adres

GODZINY PRACY

Biuro oraz sala kon­fe­ren­cyjna dostępne są od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00 — 18:00, jed­nak jeste­śmy ela­styczni pod każ­dym wzglę­dem i moż­liwe jest udo­stęp­nie­nie biura w dowol­nych godzi­nach po wcze­śniej­szym ustaleniu
Sala kon­fe­ren­cyjna dostępna jest 7 dni w tygo­dniu w zależ­no­ści od potrzeb klien­tów, należy wcze­śniej zare­zer­wo­wać ter­min.

DLA MAM

Cowor­king Toruń bie­rze udział w akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez por­tal mamopracuj.pl,

Oferta spe­cjal­nie przy­go­to­wana dla matek chcą­cych pod­jąć aktyw­ność zawo­dową po uro­dze­niu dziecka lub dzieci. Kobiety po uro­dze­niu dziecka czę­sto szu­kają moż­li­wo­ści powrotu do aktyw­no­ści zawo­do­wej, jed­nak macie­rzyń­stwo wymaga poświę­ce­nia wiele uwagi dziecku. Ist­nieją jed­nak ela­styczne formy pracy, np. samo­za­trud­nie­nie lub pro­wa­dze­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści czę­sto nie jest pro­ste. Wyso­kie koszty stałe są dużą prze­szkodą szcze­gól­nie na początku pro­wa­dze­nia wła­snej firmy kiedy nie ma wystar­cza­ją­cych przy­cho­dów i zysków.

Nasza oferta wycho­dzi na prze­ciw tym pro­ble­mom! Na początku dosta­je­cie bar­dzo wysoki rabat aż 60%! Rabat maleje na prze­strzeni 6 mie­sięcy sys­te­ma­tycz­nie wraz z roz­wo­jem firmy i wzro­stem zysków. Szcze­góły poniżej.

Kontakt

 • ul. Byd­go­ska 1 87–100 Toruń
 • +48 56 470 11 12
 • info@coworking-torun.pl
 • www.coworking-torun.pl

Languages

angielski, polski

Godziny otwarcia

 • poniedziałek:
  Elastyczne godziny - do ustalenia
 • wtorek:
  Elastyczne godziny - do ustalenia
 • środa:
  Elastyczne godziny - do ustalenia
 • czwartek:
  Elastyczne godziny - do ustalenia
 • piątek:
  Elastyczne godziny - do ustalenia
 • sobota:
  Sala konf. 7 dni w tyg.
 • niedziela:
  Sala konf. 7 dni w tyg.

Price list

Biurko:  Od 5 zł/godzina, od 390 zł/miesiąc (netto)
Biuro Wirtualne:  Od 100 zł + VAT / miesiąc
Sala konferencyjna:  od 30zł +VAT / godzina, 250zł +VAT /10 godzin
Drukarka i ksero:  Druk 0,1 zł /strona
 • Cleanliness
 • Value
 • Service
 • Location

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *